Bemutatkozás

Dr. Horváth Vivien ügyvéd, gazdasági jogi szakjogász, a Budapesti Ügyvédi Kamara tagja.

Jogi diplomámat az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán szereztem summa cum laude minősítéssel.

Joggyakorlatomat egy budapesti székhelyű ügyvédi irodában töltöttem, ahol széleskörű tapasztalatot szereztem az ingatlanjog, cégügyek, peres- és nemperes eljárások, továbbá a büntetőjog terén. Az ügyvédjelölti időszak alatt tagja voltam a Budapesti Ügyvédi Kamara Ügyvédjelölti Tagozata Elnökségének, ahol érdekképviseleti teendőket láttam el.

A gazdasági jog területén szerzett tapasztalatom biztos elméleti megalapozása érdekében elvégeztem a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karának gazdasági jogi szakjogász (LL.M) képzését, melyen kitüntetéses minősítéssel szereztem diplomát.

A jogi szakvizsga letételét követően Budapest belvárosában, az V. kerület, Honvéd utca 18. szám alatt alapítottam önálló ügyvédi praxist. Teljes körű jogi szolgáltatást nyújtok megbízóim részére magyar és angol nyelven. Megegyezés szerint irodán kívül, illetve vidéken is állok ügyfeleim rendelkezésére. Jogi tevékenységem elsősorban a gazdasághoz köthető területekre terjed ki, így ügyfeleimet a polgári és gazdasági jog, társasági jog, munkajog, ingatlanjog területén támogatom, emellett büntetőügyekben is ellátom ügyfeleim védelmét, illetve sértetti képviseletét. Természetesen a felsorolt jogterületeken kívül eső jogi problémák megoldásában is állok ügyfeleim rendelkezésére.

Tevékenységem kiterjed eseti jogi tanácsadásra, állandó megbízásra, okiratok szerkesztésére, ellenjegyzésére, letétkezelésre, továbbá peres, nemperes és peren kívüli eljárás során teljes körű jogi képviselet, illetve büntető védelem ellátására.

Szakterületek

Polgári peres és nemperes eljárásokban képviselem ügyfeleimet.

Amennyiben valamely jogvitája peres útra került, a bíróság előtti képviselet kiemelt szakértelmet igényel. Ügyvéd igénybevétele a peres eljárásokban sok esetben már kötelező is, ahol azonban nem, sokszor ott is megéri inkább a szakértő segítség igénybevétele. Egy perben nem elég az, hogy Önnek igaza van: nagyon behatóan kell ismerni azokat a szabályokat, amelyek keretei között igazát kétséget kizáróan bizonyíthatja és a másik fél indokait, bizonyítékait megcáfolhatja.

Ne feledje: a kellő időben igénybe vett, megfelelő jogi segítség esetén a befektetett költség többszörösen térülhet meg, míg annak megspórolása akár ügyének elvesztéséhez is vezethet.

Nagyon fontos, hogy egy ügyvédnek amellett, hogy ügyfelét képviseli, már az eljárás kezdetétől, annak minden szakaszában megfelelően tájékoztatnia kell ügyfelét jogairól, kötelezettségeiről és minden, az eljárás során igénybe vehető jogi lehetőségről.
Az Ügyféllel szembeni őszinteséget és pontosságot ugyanolyan fontosnak tartom, mint az eljárás során tanúsított precizitást és professzionalizmust.

Emellett maximális szakértelemmel látom el ügyfelem jogainak képviseletét olyan nemperes eljárásokban is, ahol anyagi követeléseiknek, ingatlanjogi vagy egyéb igényeiknek kívánnak érvényt szerezni. Van továbbá számos – a jogot nem ismerő ügyfelek előtt talán ismeretlen - permegelőző, perelhárító nemperes eljárás, melyek gyorsabb és hatékonyabb jogvédelmet nyújtanak a hosszadalmas peres eljárásnál.

Akár a teljes eljárás alatt való jogi képviseletre, akár csak az első lépések megtételéhez szükséges jogi tanácsadásra van szüksége, keressen bizalommal; a szakértő segítség késői igénybevétele, vagy a segítség igénybevételének elmulasztása nagyon sokba kerülhet.
tovább…

Büntetőeljárások során ellátom ügyfeleim képviseletét mind a védelem oldaláról, mind pedig sértetti képviselet keretében, ugyanis a büntetőeljárásokban való ügyvédi jelenlét mind a terhelt, mind pedig a sértett oldaláról fontos.

A terhelt védőjét ugyanis olyan jogok illetik meg, melyek még magát a terheltet sem, továbbá a vonatkozó jogszabályok magas szintű ismerete elősegítheti a védelemhez való jog érvényesülését.

Ügyvédként azonban nem csak a terhelt, hanem a sértett, a bűncselekmény áldozata érdekében is felkészültséget igényel képviseletet ellátni: az államapparátus ugyanis nem elsősorban a sértett jogainak érvényesülését, hanem a terhelt megbüntetését tartja szem előtt – az egyetlen személy, aki igazán a sértettért van, az a jogi képviselője. Szükséges lehet továbbá az ügyvédi közreműködés a sértett vagyoni jogi igénye érvényesítése érdekében, vagyis a sértettet a bűncselekmény következtében ért hátrányok kompenzálása céljából.

A gyakorlati tapasztalatok mellett a büntetőjog területén publikációval is rendelkezem, mely a Magyar Jog című szakmai folyóiratban az élet és testi épség elleni bűncselekmények témakörében jelent meg. Gazdasági jogi szaktudásomnak köszönhetően pedig a gazdasági bűncselekmények területén is otthonosan mozgok.

Keressen bizalommal, ha büntetőeljárás indult Ön ellen, vagy pedig sértettként polgári jogi igényét kívánja érvényesíteni.A terhelt védőjét ugyanis olyan jogok illetik meg, melyek még magát a terheltet sem, továbbá a vonatkozó jogszabályok magas szintű ismerete elősegítheti a védelemhez való jog érvényesülését.Ügyvédként azonban nem csak a terhelt, hanem a sértett, a bűncselekmény áldozata érdekében is felkészültséget igényel képviseletet ellátni: az államapparátus ugyanis nem elsősorban a sértett jogainak érvényesülését, hanem a terhelt megbüntetését tartja szem előtt – az egyetlen személy, aki igazán a sértettért van, az a jogi képviselője. Szükséges lehet továbbá az ügyvédi közreműködés a sértett vagyoni jogi igénye érvényesítése érdekében, vagyis a sértettet a bűncselekmény következtében ért hátrányok kompenzálása céljából.A gyakorlati tapasztalatok mellett a büntetőjog területén publikációval is rendelkezem, mely a Magyar Jog című szakmai folyóiratban az élet és testi épség elleni bűncselekmények témakörében jelent meg. Gazdasági jogi szaktudásomnak köszönhetően pedig a gazdasági bűncselekmények területén is otthonosan mozgok.Keressen bizalommal, ha büntetőeljárás indult Ön ellen, vagy pedig sértettként polgári jogi igényét kívánja érvényesíteni.
tovább…

Számos későbbi jogvita megelőzéséhez járulhat hozzá, ha a felek az ügylettel kapcsolatos céljaikat, szándékaikat, előzetes megegyezésüket és végleges megállapodásukat – jogi szakértő segítségével – írásba foglalják. Az ügyvéd tájékoztatja a feleket a kapcsolódó jogi szabályozásról, a szerződés lehetséges, jogszabályokkal összehangban álló tartalmi elemeiről. Megfelelő jogi segítséggel biztosítható, hogy a felek olyan szerződést kössenek, melyen jogi szempontból később sem lehet fogást vagy támadási felületet találni.

 • ingatlan adásvételi, ajándékozási, bérleti és egyéb szerződések, illetve előszerződések elkészítése, kapcsolódó képviselet

 • teljes körű földhivatali ügyintézés

 • társasházak alapító okiratának, szervezeti és működési szabályzatának elkészítése, módosítása, egyéb társasházi, lakásszövetkezeti ügyek

 • jogügylethez kapcsolódó letétkezelés

 • illetékkel kapcsolatos tanácsadás, ügyintézés

Az ingatlannal kapcsolatos megállapodásokat célszerű írásba, sőt ügyvédi ellenjegyzéssel ellátott okiratba foglalni, s egyes esetekben jogszabály kötelezővé is teszi az ügyvédi közreműködést. Ilyen például az ingatlan átruházására irányuló szerződés, mely esetén törvényi kötelezettség az ügyvédi ellenjegyzés a tulajdonjog szerződés szerinti átvezetéséhez.
Azonban nem csak a jogszabályi rendelkezések miatt fontos a jogi szakértő igénybevétele. A szerződésnek ugyanis megfelelően szabályoznia kell a felek jogügylettel kapcsolatos jogait és kötelezettségeit, illetve választ kell adnia az esetleg felmerülő kérdésekre, szerződésszegési esetekre, ez pedig nagy szakértelmet és hozzáértést igényel. Az ügyvéd anyagi felelősséget vállal az általa elvégzett munka szakmai színvonaláért, így az ügyfelek bízhatnak abban, hogy ami az okiratban szerepel, az valóban jogszerű és szakszerű. Egy felkészült jogi segítő hozzájárulhat továbbá a későbbi jogviták megelőzéséhez is, sok esetben ugyanis már a szerződéskötéskor előre láthatók azok a problémás pontok, melyek később a Felek viszonyának elmérgesedéséhez vezethetnek.

Az okiratszerkesztésen kívül okirattervezetek véleményezésében is állok ügyfeleim rendelkezésére. Meggyőződésem, hogy tanácsos a jogügyletben részt vevő valamennyi félnek olyan ügyvéd közreműködését igénybe vennie, akinek szaktudásában maradéktalanul megbízik, ezzel pénzt, időt és energiát spórolhat magának a későbbiekben. Ingatlan adásvételi szerződés esetén például a gyakorlat szerint a vevő bízza meg az ügyvédet a szerződés elkészítésére és ellenjegyzésére, aki elviekben mindkét fél érdekeit képviseli, azonban célszerű az eladó részéről is megbízni jogi képviselőt érdekeinek hatékony érvényre juttatása céljából.

Érdemes továbbá abban az esetben is ügyvédet megbízni a szerződés szerkesztésére, illetve ellenjegyzésére, ha jogszabály azt nem teszi kötelezővé. Az ingatlanok, jelentőségüknél fogva megkívánják és megérdemlik a szakavatott segítséget, mely minden esetben hasznos és kifizetődő. Egy lakásbérleti szerződés esetében például hosszú és költséges jogi procedúrát előzhet meg, ha ügyvédi konzultációt követően kötjük meg a bérleti szerződést.

Állandó megbízás keretében ellátom továbbá társasházak, lakásszövetkezetek jogi képviseletét, intézem felmerülő jogi ügyeit, illetve segítséget nyújtok a működésükhöz szükséges jogi dokumentumok szerkesztésében.
tovább…

 • gazdasági társaságok és egyéb szervezetek alapítása, működéssel kapcsolatos teendők elvégzése, cégjogi okiratok szerkesztése

 • jogi képviselet változásbejegyzési és egyéb cégbírósági eljárásokban

 • üzletrész és részvény átruházási szerződés elkészítése

 • megszűnés, végelszámolás, felszámolás, csődeljárás

Gazdasági jogi szaktudásommal állok ügyfeleim rendelkezésére a gazdaság meghatározó szereplői, a gazdasági társaságok működése kapcsán. Legyen szó családi vállalkozásról, vagy kiterjedt vállalati struktúráról, a cég alapítása, működése és megszűnése során is biztosítom az ügyvédi közreműködést cégbíróság előtti jogi képviselet ellátásában és egyéb céges okiratok szerkesztésében is.

Cégek mellett a civil szervezetek (alapítványok, egyesületek) bejegyzési- és változásbejegyzési eljárásában nyújtok jogi segítséget.

A munkaviszony egy alá-fölérendeltségi viszonyt jelent a munkáltató és a munkavállaló között, melyben a munkavállaló kiszolgáltatottabb helyzetét próbálja ellensúlyozni a jogi szabályozás. Ennek megfelelően a magyar munkajog számos munkavállalót védő rendelkezést tartalmaz és csak meghatározott esetekben lehet eltérni a munka törvénykönyvének rendelkezéseitől, ha egyáltalán el lehet térni. Mindez szükségessé teszi hozzáértő ügyvéd közreműködését mindkét fél oldaláról. A munkáltatónak elemi érdeke, hogy betartsa ezeket a szabályokat, ugyanis megszegésük komoly szankciókat vonhat maga után, a munkavállaló részéről pedig fontos, hogy hatékonyan ki is tudja kényszeríteni az érdekét szolgáló jogszabályokat.

A megfelelő munkajogi dokumentumok, munkaszerződések megszerkesztése, felmondást tartalmazó nyilatkozatok megszövegezése továbbá megfelelő szakértelmet igényel. Akár munkáltatóról, akár munkavállalóról legyen szó, egy nem pontosan megfogalmazott mondat, egy rosszul elhelyezett szó is perdöntő jelentőségű lehet egy későbbi jogvitában, egy rosszul megfogalmazott felmondólevélnek továbbá jelentős anyagi következményei lehetnek.

Akár munkáltatóként, akár munkavállalóként kívánja jogait, illetve követeléseit érvényesíteni, a hatékony fellépéshez célszerű jogi segítséget igénybe venni. Mind a munkajogi okiratok szerkesztésében, mind pedig a jogi képviselet ellátásában állok ügyfeleim rendelkezésére.
tovább…

 • fizetési felszólítás elkészítése

 • képviselet fizetési meghagyásos eljárásban

 • kintlévőségekkel kapcsolatos ügyintézés

 • képviselet csőd-, felszámolási és végrehajtási eljárásokban

Követelései hatékonyabb és gyorsabb érvényesítését segítheti elő a szakértő ügyvéd közreműködése. A jogi képviselő tájékoztatja az ügyfelet a megfelelő jogi lehetőségekről, elősegítheti a követelések behajtását és az ügy hatékony lezárását, továbbá olyan tanácsokkal láthatja el az ügyfelet, melyekkel megelőzhetők a hasonló helyzetek.

Sok esetben már egy jól megfogalmazott fizetési felszólítás is eredményre vezethet, ugyanis az ügyvédi felszólító levélnek mindig nagyobb súlya van. Ha ez sem hatna kedvezően az adós teljesítési hajlandóságára, úgy a pert megelőző, illetve elhárító fizetési meghagyásos eljárás, vagy a peres eljárás a megoldás a kintlévőségek kezelésére. Cégek esetében eredményre vezethet továbbá a felszámolási eljárás megindítása, ugyanis a teljesítési készséget a felszámolási kérelem benyújtása is növelheti.

Ha esetleg az adós teljesítési hajlandóságot mutat tartozása megfizetésére, azonban teljesítési képességgel még nem, vagy nem teljes körűen rendelkezik, akkor javasolt ügyvédi közreműködéssel írásba foglalt szerződésben rögzíteni a fizetési megállapodást.
tovább…

Kapcsolat

Kérjen időpontot, vagy küldje el üzenetét